Mesafeli Satış Sözleşmesi - Büyük Abant Oteli
RESTORAN
ÖZEL TEKLİFLER
MAİL
+90 0374 222 99 55
TANITIM FİLMİ
Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.TARAFLAR

ALTINDAĞ OTELCİLİK YAPI SAN. ve TİC. A.Ş. (Büyük Abant Oteli) -Abant Gölü Kenarı Mudurnu/ Bolu adresinde (Bundan böyle “OTEL” olarak anılacaktır.) Online Rezervasyon Modülünü kullanarak, Otel ya da acentelere gelerek konaklama hizmeti satın alan kişi/kişiler (Bundan böyle “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır.) Aşağıda yer alan kurallara uymayı kabul etmektedir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE HİZMETİN KAPSAMI

MÜŞTERİ’nin satın aldığı hizmet ve hizmetin kapsamı kendisine işbu satış kuralları ile birlikte teslim edilen voucher da (otele giriş belgesi) ve broşürde belirtilmektedir.

3.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a. MÜŞTERİ, satın aldığı hizmetin niteliklerini içeren bilgileri sahibi olduğunu kabul etmektedir.

b. MÜŞTERİ, kendisi ile beraber seyahate katılacak olan diğer kişiler adına da iş bu konaklama satış kurallarını kabul ettiğini ve bu anılan kişilerin ad-soyad, tc kimlik no, kredi kartı gibi seyahate katılmasını sağlayacak olan bilgilerini doğru vermekle yükümlü olduğunu, kendisine yapılan ön bilgilendirme ve broşür kapsamı hakkında diğer katılımcılara da bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu, kendisine verilen broşürün katılımcılara da verilmiş sayıldığını kabul etmektedir. Bu kapsamda çıkacak herhangi bir ihtilafta sözleşmenin tarafı olan müşteri yasal sorumlu olduğunu gayri kabili kabul, beyan ve taahhüt eder.

c. MÜŞTERİ, bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan OTEL’in ve/veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle OTEL’e ve/veya OTEL çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını kabul eder.

d. Müşteri imzası ile konaklayacağı tesisin tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; tesis yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmayacağını ve üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atması halinde doğabilecek maddi/manevi, hukuki/cezai tüm zararlardan şahsen ve birinci derecede sorumlu olacağını, aksi halde OTEL’in söz konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle MÜŞTERİ’nin iade hakkının bulunmadığını kabul etmektedir.

e. MÜŞTERİ satın aldığı konaklama hizmetinin kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir.

f. İfa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde iş birliği yapma ve özenli davranma borcu gereği OTEL yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını kabul eder.

g. MÜŞTERİ’nin kusuru, üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, mücbir sebep (olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar vb.) gibi durumlarda; OTEL’in/acentesinin/bağımsız hizmet sağlayıcısının gereken tüm özeni gösterdiği halde öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın meydana gelmesi hallerinde MÜŞTERİ’nin tazminat hakkı doğmayacaktır.

h. İşbu sözleşmeye konu hizmetin ifasından sonra MÜŞTERİ’nin konaklama bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının OTEL’in kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini OTEL’e ödememesi halinde MÜŞTERİ, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

i. OTEL’in hizmeti haksız olarak vermekten vazgeçmesi halinde OTEL, MÜŞTERİ’nin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri 14 gün içerisinde MÜŞTERİ’ye iade eder.

j. MÜŞTERİ’nin satın aldığı konaklama hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini, hizmetin başlamasından 30 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde, ödenmesi zorunlu olan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.

k. MÜŞTERİ tarafından yapılan tarih değişikliği talepleri vazgeçme anlamına gelmekte olup, MÜŞTERİ tarafından yukarıda belirtilen süreler dikkate alınarak yazılı olarak bildirilecektir.

l. İşbu sözleşme ile Müşteri, özel indirimin uygulandığı dönemdeki (erken rezervasyon dönemi v.b.) rezervasyonda herhangi bir sebepten dolayı değişiklik yaptığı/yapmak istediği takdirde yeni yapılacak rezervasyonun gerçekleşeceği tarih sırasında uygulanan fiyat listelerine göre yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kayıt sırasında özel indirim uygulanan dönemlerin dışında yapılan rezervasyon değişikliklerinde özel indirimlerin geçerli olmayacağını Müşteri kabul etmiştir.

m. Otel, Müşterinin süresi içerisinde yapacağı değişiklik talebini otelin müsaitliğine göre cevaplayacaktır.

n. Yaş indirimi, çocuklar için indirim ebeveynleriyle (yetişkin ile) aynı odada kalmaları halinde uygulanacaktır. İşbu sözleşmeye göre rezervasyon kaydı sırasında, Müşteri tarafından bildirilen konaklayacak çocuğun/çocukların yaşı otel de giriş esnasında yapılacak kayıt işlemlerinde dikkate alınacaktır. Çocuğun yaşının tespiti için otele girişte otel görevlisi çocuğun/ların kimliklerinin ibraz edilmesini talep edebilir. Bu durumda Müşteri çocuğun kimliğini ibraz edilecektir. Rezervasyon aşamasında bildirilen çocuk yaşı ile kimlik kayıtlarındaki çocuk yaşının farklı olması durumunda rezervasyonda gereken değişiklikler yapılıp bundan doğacak ücret farkını Müşteri karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

o. MÜŞTERİ’nin kendisi veya birinci derece akrabalarının rezervasyon anında var olmayan 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları/ölümlerini gösterir rapor ve bunun gibi MÜŞTERİ’nin tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği sair hallere ilişkin belgeleri hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, bu maddenin istisnası olup, böyle bir durumda ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenen belgelenebilir ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere ödemiş olduğu bedel kesinti yapılmaksızın MÜŞTERİ’ye 14 gün içerisinde iade edilecektir.

p. MÜŞTERİ, hizmetin başlamasından 7 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmek suretiyle hizmeti koşullarını yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebi ile doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur.

r. MÜŞTERİ’nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirilmemesi durumunda OTEL, MÜŞTERİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. MÜŞTERİ, hizmet başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise, hizmetten yararlanabilir.

s. OTEL, MÜŞTERİ’ye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Böyle bir durumda MÜŞTERİ’nin ödediği hizmet bedeli kendisine 14 gün içerisinde ödenecektir.

t. MÜŞTERİ tarafından satın alma aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri bildirimler için kullanılacağından iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesinin sorumluluğu MÜŞTERİ’ye aittir. Bu nedenle yaşanabilecek herhangi bir ihtilafta MÜŞTERİ, tek başına sorumlu olduğunu gayrikabili kabul, beyan ve taahhüt eder.

u. MÜŞTERİ’nin reşit olmaması halinde; konaklama tesisi kurallarına bağlı olarak yanında ebeveyni ya da yasal velayet sahibi olmaksızın hizmetten faydalanamayacağı sonucu doğabileceğinden böyle bir durum geliştiğinde iş bu belgede yazılı iptal koşulları devreye girecektir.

v. Müşteri, otele vardığı saat kaç olursa olsun, otele giriş günü en erken saat 14:00’te odaya yerleşeceğini ve otelden çıkacağı saat kaç olursa olsun en geç saat 12:00’de odadan çıkış yapacağını, odadan çıkış yaptıktan sonra kendisine verilecek ek hizmetin bedelini ödeyeceğini kabul etmiştir.

y. Misafir, otel düzenini bozacak hal ve tavırlarda bulunması halinde, otel misafirin ücret iadesi yapılmadan oteli terk etmesini isteme hakkına sahiptir.

4.ÖZEL ŞARTLAR

OTEL ile ACENTE arasındaki anlaşma gereği, MÜŞTERİ ödemesini kredi kartı ile gerçekleştirdiği durumlarda banka hesap özetinde firma bilgilerini görecektir. Bu ticari unvan üzerinden yapılan işlem MÜŞTERİ’nin aldığı hizmet ile ilişkilidir.

5.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, KORUNMASI VE YOK EDİLMESİ

İşbu sözleşme çerçevesinde sunulan MÜŞTERİ’ye ait kişisel veriler, OTEL tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalanması ve konaklama süresince gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca işlenmekte, korunmakta ve yok edilmektedir.

6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Bu sözleşmenin imzası anından itibaren taraflardan hiçbiri bu sözleşmede ayrıca yetki tanınmış olmamak kaydıyla bu anlaşmanın herhangi bir hükmünün değiştirilmesini veya tadilini talep edemez. Tarafların mutabakatı hâlinde her türlü anlaşma değişikliği yazılı olarak yapılır, fiilen oluşan uygulamalara itiraz edilmemiş olması nedeni ile anlaşmanın bazı Hükümlerinin zımnen tadil edildiği hakkında taraflar hiçbir iddiada bulunamazlar.

7. TEBLİGAT

İşbu Sözleşmenin 1 inci maddesinde belirtilen taraf adresleri Sözleşme nedeniyle yapılacak her türlü tebligata sair adresler olarak kabul edilmiştir. Adresi değişen taraf yeni adresini 3 gün içinde karşı tarafa yazılı olarak bildirmekle yükümlü olup, aksi halde eski adrese yapılan tebligat geçerli olur. İşbu Sözleşme sebebiyle yapılacak her türlü tebligat yazılı olmadıkça hüküm ifade etmez.

8. UYUŞMAZLIK VE KAZA MERCİİ

İşbu Sözleşme sebebiyle doğacak uyuşmazlıkların halinde Türk Hukuk Sistemi, BOLU Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkisi kabul edilmiştir.

9. REZERVASYON İPTAL VE İADE POLİTİKASI :

KONAKLAMA başlangıç tarihine; 30 gün kala yapılan iptal ve iade taleplerinde toplam rezervasyon bedelinin %70’i MİSAFİR’ e iade edilecektir. İade şekli kredi kartına iade veya banka havalesi ile olabilir. 7 gün ve daha az bir süre kala yapılan iptal ve iade taleplerinde hiçbir bedel iade edilemez. Yeni rezervasyon bedeli önceki rezervasyon bedelinden daha az olması durumunda, geri kalan miktar için iade yapılmaz.